А́дгьыл[1] (асимвол: 🜨) — аҳпатәи планета амра аҟнытә. Уи идууӡоу адгьылтә гәыԥ апланетақәа ируакуп. Зны-зынла адгьыл иахьӡырҵоит Адунеи, ма Ажәҩангәыԥштәылатә планета, зны-зынла баша Терра.Адгьыл аҵанакы амоуп 510 072 000 км².

Адгьыл

Ахьарԥшқәа

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005