Аубла бызшәа

Аубла бызшәа[1][2] (tʰʷaχəbza, Ҭәахыбза)

Алфавит

Акириллица алфавит

А аБ бБ' б'В вВ' в'Г гГь гьГә гә
Ӷ ӷӶь ӷьӶә ӷәӶ' ӷ'Ӷ'ә ӷ'әД дДә дәЕ е
Ж жЖь жьЖә жәЗ зҘ ҙҘә ҙәӠ ӡӠь ӡь
Ӡә ӡәИ иК кКь кьКә кәҚ қҚь қьҚә қә
Ҟ ҟҞь ҟьҞә ҟәҞ' ҟ'Ҟ'ә ҟ'әӃ ӄӃь ӄьӃә ӄә
Ӄ' ӄ'Ӄ'ә ӄ'әЛ лԮ ԯԮь ԯьМ мМ' м'Н н
О оП пП' п'Ԥ ԥԤ' ԥ'Р рС сҪ ҫ
Ҫә ҫәТ тТә тәҬ ҭҬә ҭәУ уУ' у'Ф ф
Х хХь хьХә хәХ' х'Х'ә х'әҲ ҳЦ цЦь ць
Цә цәҴ ҵҴь ҵьҴә ҵәЧ чҶ ҷҼ ҽҾ ҿ
Ш шШь шьШә шәЫ ыЏ џЏь џь

Алаҭин алфавит

А аӘ әB bBḫ bḫC cÇ çÇ' ç'Č č
Čw čwČ' č'Čw' čw'Ċ ċĊ' ċ'D dDw dwḐ ḑ
Ḋ ḋĎ ďE eF fG gGw gwGy gyĞ ğ
Ġ ġH hḢ ḣI ıİ iJ jJw jwK k
Kw kwKy kyK' k'Kw' kw'Ky' ky'L lŁ łŁ' ł'
M mMƹ mƹN nO oÖ öP pPḫ pḫP' p'
Pḫ' pḫ'Q qQw qwQy qyQƹ qƹQḫw qḫwQ' q'Qw' qw'
Qy' qy'Qḫ' qḫ'Qḫw' qḫw'R rŘ řŘw řwŘy řyŘḫ řḫ
Řƹw řƹwS sŞ şŞw şwŠ šŠw šwṠ ṡT t
T' t'Tw' tw'Ţ ţŢ' ţ'U uÜ üV vVḫ vḫ
W wWƹ wƹX xXw xwXy xyXḫ xḫXḫw xḫwY y
Z zŽ žŽƹ žƹ'

Аграматика

Абжьыҟатә шьҭыбжьаҟәа

 • [aː] аа
 • [a] а
 • [ə] ы
 • [e̞] е ← [je̞] ие ← [ja] иа
 • [e̞] е ← [e̞j] еи ← [aj] аи
 • [i] и ← [əj] и / [jə] и
 • [o̞] о ← [wo̞] уо ← [wa] уа
 • [o̞ː] оо ← [o̞w] оу ← [aw] ау
 • [u] у ← [əw] у / [wə] у

Аҵыбжьыҟатә шьҭыбжьаҟәа

Аҵыбжьыҟа шьҭыбжьаҟәа
АқьышәнтәАхаԥыцшь.Ашьҭахаԥыц.Арԥшқара.Ретфлекс.Велиар.Увулиар.Ахәлым.
лас.фар.лас.лаб.сиб.лас.лаб.лас.лаб.пал.лас.лаб.фар.пал.лас.лаб.фар.лаб. + фар.
Аԥынҵатә[m] м[mˤ] м'[n] н
Алаӷәымынтәада.[pʰ] ԥ[pˤʰ] ԥ'[tʰ] ҭ[tʰʷ] ҭә[kʰʲ] қь[kʰ] қ[kʰʷ] қә[qʲ] ӄь[q] ӄ[qʷ] ӄә[qˤ] ӄ'[qˤʷ] ӄ'ә
арҵ.[b] б[bˤ] б'[d] д[dʷ] дә[ɡʲ] гь[ɡ] г[ɡʷ] гә
абр.[pʼ] п[pˤʼ] п'[tʼ] т[tʼʷ] тә[kʼʲ] кь[kʼ] к[kʼʷ] кә[qʼʲ] ҟь[qʼ] ҟ[qʼʷ] ҟә[qˤʼ] ҟ'[qˤʼʷ] ҟ'ә[ʔ] ӏ
Аффрикатқәаада.[tsʰ] ц[tʃʰ] ч[tɕʰ] ць[tɕʰʷ] цә[ʈʂʰ] ҽ
арҵ.[dz] ӡ[dʒ] џь[dʑ] ӡь[dʑʷ] ӡә[ɖʐ] џ
абр.[tsʼ] ҵ[tʃʼ] ҷ[tɕʼ] ҵь[tɕʼʷ] ҵә[ʈʂʼ] ҿ
Акылааратәада.[f] ф[ɬ] ԯ[s] с[ʃ] шь[ʃʷ] шә[ṡ] ҫ[ṡʷ] ҫә[ʂ] ш[x] х[χʲ] хь[χ] х[χʷ] хә[χˤ] х'[χˤʷ] х'ә[h] ҳ
арҵ.[v] в[vˤ] в'[z] з[ʒ] жь[ʒʷ] жә[ʑ] ҙ[ʑʷ] ҙә[ʐ] ж[ɣ] г[ʁʲ] ӷь[ʁ] ӷ[ʁʷ] ӷә[ʁˤ] ӷ'[ʁˤʷ] ӷ'ә
абр.[ɬʼ] ԯь
Аппроксимантқәа[l] л[j] и[w] у[wˤ] у'
Аҵысҵысрантә[r] р
 • Аиеҵәа: ажәамԥсақәа иҟоу афонемқәа.

Аҿырԥшы

Англыз бызшәаАубла бызшәа (акириллица)Аубла бызшәа (алаҭин)
Фаахьа задымацьмыҟь задәа зах'ашь азаӷоокьаӷьа шьынан "Шәабла шькәахоо" аҟан, акьанан-аӷәада акәахгьы уаханан адыбраазан аиџьнооҭын амӷьан гьыханан агьыхьаҟан. Афооҭгьы ҽаҟа. Амӷьаӷа закьаӡьа хастана ахьабзҟан. "Иҭананқьа за ауашьыутәоомаала ашькәоома ашьфоо" аҟан, загәыманҭәагәара ауанааутәын аҟааӷын аикьанагьы заҟаала, заҟ'әагәаран ӷаалаҟан. Уазаҟаала уаҟ'әан, аҫақьанан мыџьагьы ацаӷан агәымагьы акәын, ӷагьыцәааб'а ӷаҵанааутәын "ажьжәоо" аҟан-аӷәада, мыџьагьы ацаӷаҟан ԯафажәанан агәыма дыхит заб'ажәгәара аикьагьы абеиаҟа.
Аҳәашьа
faːχʲa zadəmatɕʼməqʼʲ zadʷa zaχˤaʃ azajo̞ːkʼʲaʁʲa ʃənan ʃʷabla ʃkʼʷaχo̞ː aqʼan akʼʲanan-aʁʷada akʼʷaχgʲə waxanan adəbraːzan ajdʒno̞ːtʰən amʁʲan gʲəxanan agʲəχʲaqʼan. afo̞ːtʰgʲə ʈʂʼaqʼa. amʁʲaʁa zakʼʲadʑa xastʼana aχʲabzqʼan. jətʰanankʰʲa za awaʃətʼʷo̞ːmaːla aʃkʼʷo̞ːma aʃfo̞ː aqʼan zagʷəmantʰʷagʷara awanaːwtʼʷən aqʼaːʁən ajkʼʲanagʲə zaqʼaːla zaqˤʼʷagʷaran ʁaːlaqʼan. wazaqʼaːla waqˤʼʷan aɕakʰʲanan mədʒagʲə atsʰaʁan agʷəmagʲə akʼʷən ʁagʲətɕʰʷaːbˤa ʁatsʼanaːwtʼʷən aʒʒʷo̞ː aqʼan-aʁʷada mədʒagʲə atsʰaʁaqʼan ɬafaʒʷanan agʷəma dəχəjtʼ zabˤaʒʷgʷara ajkʼʲagʲə abejaqʼa.Аҳәашьа

Азхьарԥшқәа

Азгәаҭақәа

 1. Џьонуа В. Гь., Касланӡиа В. А., «Аурыс-аԥсуа жәар» (Ра-Я) / Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет, ат. III, ад. 381, Аҟәа, 2016.
 2. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005
🔥 Top keywords: Ихадоу адаҟьаМерилин МонроАвикипедиа:АфорумАшвед бызшәаМсырАсерб бызшәаThe BeatlesСловениаКосовоАиталиа бызшәаПольша2017Адгьылбжьаха5623Авикипедиа:Описание19112919952767Цастәи:АԥшаараАвикипедиа:Бзиала шәаабеитАлахәыла:თეკა/lexicon321992АвикипедиаРашәарамза 7Цастәи:АрҽеираҾыцқәа195520221858Авикипедиа:АцҳаражəҳəарҭаРашәарамза 647Ажьырныҳәамза 29Нанҳәамза 41960Ажьырныҳәамза 25Аԥсуа бызшәа33Рашәарамза 281999Афаил:Abkhazia 10 apsar Ag 2009 Gulia b.jpgЛаҵарамза 21АжьақәаАҳәынҭқаррақәа рсиаЛаҵарамза 20ЧерногориаШәачаЛаҵарамза 5Жәабранмза 21Алаҭын бызшәаГерманиаАшаблон:Абираҟдырга/абираҟдыргаЦәыббрамза 14Рашәарамза 25Лаҵарамза 18АӷшАбиосфераАфаил:Gagra old church.jpg2006Хәажәкырамза 11808Рашәарамза 22Абҵарамза 221997Лаҵарамза 11Цәыббрамза 111920Лаҵарамза 23АжаЕиду Америкатәи АштатқәаАжьырныҳәамза 301990Шоҭа РусҭавелиИапониаАбҳәаАшә (аҵиаа)10АԥсныЛаҵарамза 3Авикипедиа:Aкатегориақәа алԥшаара19442005Цәыббрамза 25191721Рашәарамза 26Лаҵарамза 1Аԥсны АҳәынҭқарраАнглыз бызшәа37Алахәыла ахцәажәара:Takhirgeran UmarЛаҵарамза 27Лаҵарамза 9Ажьырныҳәамза 1Рашәарамза 11Уелс