Аԥсуа-Ақырҭуа аибашьра (1992-1993)

Аԥсуа-Ақыртуа аибашьра (1992-1993) ( Аурыс.- Абхазо-Грузинская война) Аибашьра ,Аԥсуа-Ақыртуа конфликт ақны , иабжьасын 1992 шықәса инаркны 1993 шықәсы, апричина изқәу, Ақыртуа Демократиа Аҳәынҭқарра Аԥсны Автономтәи Аҳәынҭқарра аныхра адгьылду акарта аҿы ,Аԥсуа ,Аурысцәа рверсиа: Ақыртуа амԥыцаҳалаҩцәа ,амилаҭеилыхрацәа Аԥсынҭәыла Егры ирхысны , Аԥсуа радгьыл еинаххылан, аибашьра иарҿыхны ауаа ашьра иаҽын , Ақыртуа рверсиа: Аԥсуа Сепаратистцәа Аурысҭтәыла ирыдгаланы , Қырҭтәылеи рҽынарҳәеит, аԥсуа-ақыртуа рконфликт ианымҵоз ,аҭоурых адгьыл ду ,аԥсахра иаҿын, Аҵаҩ , "Игнароква" афольсификационтә атеориа Аҧсны ажәлар иеиҳәеит , "Аԥсуа-Рыԥсуаӡым, Аԥсны ,Ақыртцәа рҭәылоуԥ," гьы амҵа иеиҳәон, ақыртцәа Амилаҭқәаеилыхцәа звиадистцәа иаазаны Аԥсны иҭанҳыләит , Владислав Гьаргь Арӡынба иҟаиҵаз иҧсҭазаара азы азокон ,Аԥсынтәи Автономтәи Советҭәи Ареспублика ,1990 шәышықәса, де-факто Аҧсны Аҳәакәитра Кыртҭәләи ,асувернтетит гьы еирыҟын ,аха ақыртцәа ,аҭоурых бзианы иаздырымӡоҭ, Аԥсны атеориа Игнароква азы иегалашәаны , ауаа ашьра иаҽын Аҧсны аҿы ,аерманцәа ,аестонцәа, аелынцәа гьы ирымбжьасаӡеит ақырҭуа ,ақыртуа амԥыҵаҳалаҩцәа Аԥсны аҟалақькәа ирацәаны иалоуп 1992 шықәса, кәдарҭәи ашьҳакәа иҭоуп, Очамчыра, Гал, Гулрыпшь рыбжьара ианырцәацәа аильџьџьыны Аԥсны ажәлар ҳәычи иаҿыхынӡа иршьон,ашьаа зегьы восточнытәи фронт қәатәит ,нас Аҟәа ,ирҵан, Аԥсаа Гәмаа(Шрома) ақытақәа аерманцәа, Ақавказтәи Амилатқәа Аидгыла добровлеццәа ирыцхраан аподдержкы иркны аибыслара афырхаҵаразшәа ҳабацәа ҳабдууцәа иаҿын, Гагра Аибыслара ,аииаира ҳгеит ,Аԥсуаа ари аииаира ирагалшәит дарааӡа, аерманаа ,адыгаа ирыҵхрааит Аҟәа аибыслара аҿы аииаира ргаар, Ақыриҭуа аласбақәа ишәаны аукраинцәа амилатеилыхрацәа ирыдгаланы иҩуны мраглыратәи фронт Егры рхысны рыбџьарқәа ирҟаԥсаны ицеит , Аԥсны нас аҳакәитра иҿынтәит 1994 шәышықәса

🔥 Top keywords: Ихадоу адаҟьаАвикипедиа:АфорумУанаҿа824723АкилограммҲ. ҟ. 354Ашықәс625Ашаблон:Interwiki redirectЦастәи:АрҽеираҾыцқәаЦастәи:АԥшаараАфаил:Wikipedia-logo-v3-ab.svgАвикипедиа:Алфавиттә арбагаАҩӡба, ЛевАвикипедиа:ОписаниеАвикипедиа:Бзиала шәаабеитАвикипедиа:Aкатегориақәа алԥшаара1903Афаил:Bilgine-sor.jpgҚырҭтәылаАлахәыла:Pupsik-ipaИапониаЦәыббрамза 17Ақьырсианра79Алахәыла:UntiflerАшаблон:Ихадоу адаҟьа/HatМеркиури, ФреддиГәлиа, Дырмит Иосиф-иԥаЦастәи:СахцәажәараШьынқәба, Баграт Уасил-иԥаАшаблон:Участник SWMTФранциа20051931Сақаниаԥҳа, Гәында валентин-иԥҳаХхьӀв7 (ахыԥхьаӡара)Атлантикатә аокеанЛеонардо да ВинчиАшьапылампылАрнауҭтәылаАлахәыла:თეკა/lexiconАџьар ҞаԥшьАладатәи Америка197834206Алахәыла:SurpriziАԥсуа бызшәаАԥсны Аҳәынҭқарра Ахада иалхрақәа (2020)670Акатегориа:2006 шықәсазы иԥсызАҟәаАзиа95Аноль713742022602УрыстәылаДе Голль, Шарль188719041938194661Лужков, ИуриАкатегориа:Ашаблонқәа:Аҭагаларатә нҵамҭақәа рдаҟьақәа рах азхьарԥшқәаМысра (ақыҭа)Акатегориа:1976 шықәсазы иизАвикипедиа1711Алахәыла:Fraxinus.cs365171955Алахәыла:SvartavaАкатегориа:1998 шықәсазы иизЦастәи:АрхиарақәаЯАвикипедиа:Автортə зинқəаХалискоАдинАҳәынҭқаррақәа рсиаАфаил:Babalynn.jpg1992Авикипедиа:АдминистраторцәаГәылрыԥшь араион76Фанон, ФранцQueen1968Перу2001