Бжьаниа, Аслан Гьаргь-иԥа

Аслан Гьаргь-иԥа Бжьаниа (аур. Аслан Георгиевич Бжания; мшаԥымза 61963 ш., ақыҭа Тамшь, Очамчыра араион) — аԥсуа политик. Аԥсны аҳәынҭқарра Ахада.

Аслан Бжьаниа, 2014 г.