Цандрыԥшь

Аԥсны иҟоу ақалақь ҳабла

Цандрыԥшь[1], Ганҭиади (аур. Цандры́пш, ақырҭ. განთიადი) — Аԥсны ақалақь ҳабла.

Ақалақь ҳабла
Цандрыԥшь
Tsandrypsh.JPG
Атәыла Flag of the Republic of Abkhazia.svg Аԥсны Аҳәынҭқарра (5)
Flag of Georgia.svg Қырҭтәыла (188)
Акоординатқәа 43°22′48″ ҩ. ҭ., 40°4′54″ мг. н.
Аофициалтә бызшәақәа Аԥсуа бызшәа
Аурыс бызшәа
Ауааԥсыра рхыԥхьаӡара  ҩык
Аԥошьҭатә анҵарба 6729

Агеографиа

Цандрыԥшь аҳәаақәа: аҩада — ақыҭақәа Маҳадыр, Ҳашԥсы, амрагыларахь — Ҳашԥсы аӡиас, алада — амшын, амраҭашәарахьАмзара.

Адемографиа

Ашəҟəынҵара
ашықәс
АуааԥсыраАхаҵаАԥҳәыс
1989[2]7 358----
2011[3]5 170----

Аетимологиа

Агенуезцәа рхан ари аҭыԥ Абкасиа/Абкациа ҳәа иашьҭан. Италиатәи аныҟәаҩ Емидо де Асколи (1634 шықәсазы) излаиҳәо ала, ара «Абаза» захьӡыз абаӷәаза ыҟан. Егьорҭ аҩрақәа рҿы иахьа иахдыруа ахьӡ Цандрыԥшь/Сандрыԥшь ауп иарбоу. Аԥсны аурысқәа рнапаҿы ианаарга, амҳаџьырра ашьҭахь Цандрыԥшь «Пиленко, Пиленково» ахьӡырҵеит, аурыс генерал Пиленко иаҳаҭыраз, нас Цандрыԥшь иаҵанакуаз адгьылқәа ршеит «Пиленково-1», «Пиленково-2», «Пиленково-3», «Пиленково-4», «Пиленково-5» ҳәа. 1948 шықәсазы ақырҭқәа Пиленково «Гантиади» ахьӡырҵеит. 1992 шықәсазы ажәытә хьӡы Цандрыԥшь шьақәыргылан.

  1. Абаза — уаҳәаԥш Цандрыԥшь;
  2. Абкасиа || Абкациа — уаҳәаԥш Цандрыԥшь;
  3. Гантиади — уаҳәаԥш Цандрыԥшь;
  4. Пиленко || Пиленково — уаҳәаԥш Цандрыԥшь.

Ахьарԥшқәа

  1. Кәарҷиа В. Е., «Аԥсны атопонимика», Аԥсны анаукақәа ракадемиа, Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, ад. 176, Аҟәа, 2002
  2. Abkhazia - All Places: 1989 census
  3. Abkhazia - Ethnic composition, all communes: 2011 census
🔥 Top keywords: Ихадоу адаҟьаМерилин МонроАвикипедиа:АфорумАшвед бызшәаМсырАсерб бызшәаThe BeatlesСловениаКосовоАиталиа бызшәаПольша2017Адгьылбжьаха5623Авикипедиа:Описание19112919952767Цастәи:АԥшаараАвикипедиа:Бзиала шәаабеитАлахәыла:თეკა/lexicon321992АвикипедиаРашәарамза 7Цастәи:АрҽеираҾыцқәа195520221858Авикипедиа:АцҳаражəҳəарҭаРашәарамза 647Ажьырныҳәамза 29Нанҳәамза 41960Ажьырныҳәамза 25Аԥсуа бызшәа33Рашәарамза 281999Афаил:Abkhazia 10 apsar Ag 2009 Gulia b.jpgЛаҵарамза 21АжьақәаАҳәынҭқаррақәа рсиаЛаҵарамза 20ЧерногориаШәачаЛаҵарамза 5Жәабранмза 21Алаҭын бызшәаГерманиаАшаблон:Абираҟдырга/абираҟдыргаЦәыббрамза 14Рашәарамза 25Лаҵарамза 18АӷшАбиосфераАфаил:Gagra old church.jpg2006Хәажәкырамза 11808Рашәарамза 22Абҵарамза 221997Лаҵарамза 11Цәыббрамза 111920Лаҵарамза 23АжаЕиду Америкатәи АштатқәаАжьырныҳәамза 301990Шоҭа РусҭавелиИапониаАбҳәаАшә (аҵиаа)10АԥсныЛаҵарамза 3Авикипедиа:Aкатегориақәа алԥшаара19442005Цәыббрамза 25191721Рашәарамза 26Лаҵарамза 1Аԥсны АҳәынҭқарраАнглыз бызшәа37Алахәыла ахцәажәара:Takhirgeran UmarЛаҵарамза 27Лаҵарамза 9Ажьырныҳәамза 1Рашәарамза 11Уелс