43 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svgЭта статья — о «43 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 43 (аҵакырацәара).

43 (ҩынҩажәи хԥа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 43.

43

Ахьарԥшқәа

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005