Къаукъаз

Къаукъаз, КъаукъасЕуропэмрэ Азыемрэ я гъунапкъэм тету, Хы ШӀуцӀэм, Хы МыутӀэм, Хы Каспыйм я зэфакум дэтэу. Къаукъаз къушъхьахэм хэт (Къаукъазышхуэм) ар къыбгъэдэлъ шӀыпӀэхэри иубыдэу: Ишъхъэрэ Къаукъаз (Къаукъазыпэ), Ипшъэ Къаукъаз (КъаукъазкӀыб).

Kaukasus.jpg
Effect 20180803 130558~2.jpg

Ишъхъэрэ Къаукъазыр Урысыем хеубыдэ, Курджым икъо зытӀущым щымыхъукӀэ.

Ипшъэ Къаукъазыр Азербайджаныр, Апхъазыр, Ермэлыер, Ипшъэ Осетыер, Курджыр джоуэ хеубыдэ.

Нэхь лъагэ пӀэр — м 5 642 ( Ӏошъхьэмафэ )

Къэралыгъоу хэтхэр

  Азербайджан (  Нахичеван кой)  Апхъазие
  Хъырцые (  Аджарые)  Къушъхьа-Карабах республикэ
  Армение
  Ипшъэ Осетиэ

Урысыем хиубыдыр:

  Адыгей  Къэбэртэе-Балъкъэр
  Дагъыстан  Къэрэщэе-Черкес
  Ингушие  Чэчэние
  Ишъхъэрэ ӏэситиэ  Ставропол край
  Краснодар край

Хэкумэтх

Къаукъазым шӀыуэ иубыдыр мин 440 км², абы шӀыпӀэ хэтхэр: Ишъхърэ Къаукъаз (Къаукъазыпэ), Къаукъазышхуэ, КъаукъазкӀыб губгъуэхэр (Курамрэ Араксымрэ я псыхъуэхэр, Колхидэмрэ джоуэ), Къаукъаз ЦӀыкӀур, Джавахет-Ермэл бгыхэр (я ишъхърэ-къуэкӀыпӀэ лъэныкъуэр).

Ишъхърэ Къаукъазым и пашъхьэм Ставропол бгыхэр ит (Нэхъ илъагапӀэр Ӏуашъхьа Стрижамент, м 831 хъууэ) Псыжъ-Хы МыутӀэ губгъуэмрэ Тэрч-Гум губгъуэхэмрэ зэхигъэкӀыу. Ишъхъэрэ Къаукъазым Тэрчымрэ Сунжэмрэ я зэхуакум тэрч-джабэхэмрэ сунжэ-джабэхэмрэ дэлъ я зэхуакум Алханчурт къуэр ирикӀу.

Къаукъазышхуэм и къушъхьэ зэхэтыкӀэр мэгуэч КъуэхьапӀэмкӀэ, хомурэ Тэман хы тӀыгуныкъуэм къыщыкӀэдзауэ дэкӀуэурэ Ӏуащхьэмахуэ нэсыху (инэхъ лъагапӀэр — м 5 642). Iуашъхьэшхуэ КурытхэмкӀэ (Ӏуащхьэмахуэрэ Къэзбэч Ӏуащхьэрэ я зэхуакум), КъуэкӀыпӀэмкӀэ Къэзбэч Ӏуащхьэ идежь къыщыкӀэдзауэ Апшерон хы тӀыгуныкъуэм нэс ехын кӀидзу. лъэныкъуэр Ӏуашъхьахэм зэву ирокӀуэ, къуэкӀыпӀэмрэ къуэхьапӀэ лъэныкъуэхэмрэ бгъуэуэ макӀуэхэ. Къаукъазышхуэм и Ӏуашъхьэхэм Ишъхъэрэ Къаукъазымрэ Къаукъаз кӀыбымрэ зэхагъэкӀыр я гъунапкъу ирикӀуу.

Лъэпкъхэр

Къаукъаз лъэпкъхэр гуп щыуэ мэгуэчхэ:

  • Къаукъазыбзэ лъэпкъхэр: абазэхэр, апхъазхэр, авэрхэр, агулхэр, адыгэхэр, арчинхэр, андийхэр, ахваххэр, багулалхэр, бежтинхэр, ботлыхэр, будуххэр, гинуххэр, годоберинхэр, гунзибхэр, даргинхэр, дидойхэр, ингушхэр, каратинхэр, крызыхэр, курджы-джуртхэр, курджыхэр, лэкъхэр, лезгинхэр, мычгышхэр, рутулхэр, табасаранхэр, тиндийхэр, удинхэр, хваршинхэр, хиналугхэр, цахурхэр, чамалалхэр джоуэ, пэмыкӀхэри.
  • туркубзэ лъэпкъхэр: азэрбиджанхэр, балъкъэрхэр, къэрэшейхэр, къумукъухэр, нэгъуэйхэр, тырку-месххэр.
  • къажэрыбзэ (ираныбзэ) лъэпкъхэр: къушъхьа джуртхэр, курдхэр, осетинхэр, талышхэр, тытхэр.
  • пэмыкӀ индоеуропей лъэпкъхэр: ермэлыхэр, алыджхэр, урысхэр.

Сурэтылъэ

🔥 Top keywords: НэкӀубгъо шъхьаӀМысырИслъамАндоррэВикипедие:ФорумВикипедие:Лъэпкъэгъу ӀухьапӀSpecial:RecentChangesВикипедия:Избранные статьиВикипедиеВикипедие:ПесочницаФранциеИсраилSpecial:MyTalkЕуропэВикипедие:Форум/АрхивИндиеПолшэКостэ-РикэАдыгэхэрUser:94.181.165.3БзыуCategory:!Main categoryПортугалиеВашингтон (къалэ)ИнджылызыбзэБрунейНамибиеУрысыеSpecial:SearchПакистанТэхъутэмыкъое къедзыгъоГерманыбзВикипедие:АдминистраторыСингапурЯпониеКитайБразилиеИшъхъэрэ МакедониеЛондонTalk:НэкӀубгъо шъхьаӀАдыгабзэШвециеАрапыбзэБританиешхо ПачъыхьыгъоНигериеТыркуеАдыгэ НыпДжуртыбзэГерманиеАдыгэйМахатма ГандиМоскваИнтернет-лъыхъулъэМексикэТыгъэКиевАнглиеСловакиеУкраинэТыжьынTemplate:ВикипедиехэрСловениеГерманыбзэАзиеИстамбылТанзаниеАустралиеГурыт Африкэ РеспубликэTemplate:Cite webПарижАргентинэTemplate:LangАзербайджанТарихъВергилийДаниеТогоЖирафКатарАмерикэ Штат ЗэхэтхэрВенесуэлэUser:212.102.39.210НэтхъуаджэхэрСауд АрабиеУрысыбзэФинландЧадИсландиеРомэЛиванАстанаХъырцыеИспаниеКениеВикипедие:ПорталхэрВикипедие:ЕгъэжьэнТайландКыргызстанТыгъужъ