Помощь:Орѳографїꙗ

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ ВП:КО ⁖)

Википєдїѩ наꙁначєниѥ ѥстъ пльнꙑ и тъчьнꙑ єнкѷклопєдїꙗ на словѣньсцѣѥмь ѩꙁꙑцѣ ꙁьданиѥ ⁙ Ѥдьно иꙁ тъчьности трѣбовании пльнѣ опрѣдѣлѥна орѳографїꙗ длъжьна ѥстъ бꙑти ⁙ Нижє нашє съглашєниѥ о климєнтовьсцѣ орѳографїи · главьнѣи словѣньскꙑѩ Википєдїѩ орѳографїи · видѣти можєши

Орѳографїѩ опьсаниѥ

Словѣньскаѥго ѩꙁꙑка ꙁвѫци

Въ словѣньсцѣѥмь ѩꙁꙑцѣ ѥдинъ на дєсѧтє (11) исконьнъ гласьнъ ꙁвѫкъ и дъва дєсѧтъ и чєтꙑрє (24) исконьни сѫгласьни ꙁвѫци сѫтъ нижє дани :

Гласьници : a · e · ę · ě · i · o · ǫ · u · y · ъ · ь

Сѫгласьници : b · c · č · d · dz · g · j · k · l · ľ · m · n · ń · p · r · ŕ · s · ś · š · t · v · x · z · ž

Бєжихъ ѥщє съложьна сѫгласьника ѥстє ижє ѥдинѣма фѡнимама сѧ мꙑслитє : št и žd ⁙ Ꙁвѫка [t] и [d] въ нѥю мѧкъко можєтє иꙁдрєщи сѧ ([tʲ] и [dʲ]) · ѥгда обꙑчьнѣ вьсѥгда тврьда ѥстє

Такождє ѥщє чєтꙑрє ꙁвѫци могѫтъ ꙗкожє гласьници иꙁдрицати сѧ : r · ŕ · l · ľ · ѥгда привꙑчьнѣ ѩ с҄ьдє ꙗко · · · пьсати ѥстъ

Окѫдоу ти ꙁвѫци сѫтъ

Раꙁличьнахъ словєсьнахъ кънигахъ раꙁличьнъ обраꙁъ словєсѣмъ можєтъ бꙑти · на прикладъ Радославъ Вєчєръка въ ⁖ Старославянский словарь ⁖ даѥтъ врьхъ а вєликаꙗ словєсьнаꙗ чєтвєрокънига ⁖ Slovník jazyka staroslověnského ⁖ връхъ ⁙ Ꙁаѥ хощѫ нѣколика помꙑшлѥниꙗ дати · како обьщєсловѣньскаѥго ѩꙁꙑка ꙁвѫци въ нашѧ ꙁвѫкꙑ прѣхаждаѭтъ

TьrT · TrьT даста TrьT : pьrvъprьvъ (нє prъvъ!) · krьstъ жє krьstъ остаѥтъ

Такождє и инии ꙁвѫци :

TьlT · TlьT даста TlьT : vьlkъvlьkъ (нє vlъkъ!) · slьzaslьza

TъrT · TrъT даста TrъT : tъrgъtrъgъ · krъvьkrъvь

TъlT · Tlъt даста TlъT : tъlkъtlъkъ · plъtьplъtь

Иначє · ь и i прѣдъ j тъкъмо i ѥстє : bьjǫbijǫ · prijętiprijęti ⁙ Такождє и ъ и y ꙗжє y ѥстє : dobrъjьdobryjь · vyjavyja

Ś ꙗко сѫща ꙁвѫка нѣстъ · нъ сїстѷмꙑ дѣлꙗ сътворѥнъ ѥстъ: vьśa ꙗко [vı'sæ] сѧ иꙁдрицаѥтъ · сѥ ꙁначитъ ꙗко гласьникъ ꙗкожє послѣди мѧкъка съгласьника ѥстъ ⁙ Бєжєго би ⁖ вьсꙗ ⁖ vьsa или vьsě бꙑла · нъ прьвоѥ нѣстъ добро фѡнитїчьнѣ, а вътороѥ грамматїчьнѣ ⁙ Ꙁаѥ ś словєсѣхъ vьśь и (кромѣ самаѥго обраꙁа · нъ śe · śego · śemu...) пишємъ

Жидѣтє · послѣди ѥщє добавлѭ

Прѣходъ отъ ꙁвѫка къ пьсанию

Бол҄ьшии чѧсть сѫгласьнꙑихъ ꙁвѫкъ вьсѥгда равьно пишєтъ сѧ ⁙ Ꙁьри тавлїѭ нижє ⁙ Въ стлъбьци ⁖ напьсаниѥ ⁖ дъвѣ напьсании коѩжьдо боукъвє дѣлꙗ данѣ ѥстє · вєлико (А) и мало (а) ⁙ О польꙃєвании вєликъ и малъ боукъвъ ꙁьри нарочьнъ раꙁдѣлъ нижє

ꙁвѫкънапьсаниѥꙁвѫкънапьсаниѥ
bБбpПп
cЦцrРр
čЧчsСс
dДдšШш
dzꙂꙃtТт
gГгvВв
kКкxХх
lЛлzꙀꙁ
mМмžЖж
nНн

Фѡнимꙑ /št/ дѣлꙗ боукꙑ Щщ ѥстъ · /žd/ жє вьсѥгда дъвѣма боукъвама Жж + Дд пишємъ

Послѣди вьс҄ѣхъ с҄ихъ боукъвъ гласьнии ꙁвѫци с҄ими боукъвами пишємъ :

ꙁвѫкънапьсаниѥ
aАа
eЄє
ęѦѧ
ěѢѣ
iИи
oОо
ǫѪѫ
uОуоу
yꙐꙑ
ъЪъ
ьЬь

Ноуждьно помьнѣти ѥстъ · ꙗко боукъви о · ъ · и ѣ послѣди боукъвъ ч · ш · ж · щ и двоѥбоукъвиꙗ жд · а о · ъ и ѥщє и послѣди ц и нє пишємъ · ꙁанє ихъ ꙁвѫци послѣди с҄ихъ съгласьнꙑихъ ꙁвѫкъ нє въꙁможьни сѫтъ

Оу ꙁвѫкъ жє ń · ľ · ŕ · ś и j своихъ боукъвъ нѣстъ ⁙ Съ гласьникꙑ они тако пишѫтъ сѧ :

ńľŕśj
анꙗлꙗрꙗсꙗ
eнѥлѥрѥсѥѥ
ęнѩлѩрѩсѩѩ
ěс҄ѣ
iн҄ил҄ир҄ис҄ии (!)
o
ǫнѭлѭрѭсѭѭ
uнюлюрюсюю
y
ъ
ьн҄ьл҄ьр҄ьс҄ьи (!)

Сѷллаботворѧщє жє сѫгласьници тако пишємъ :

ľ (lь)ль
l (lъ)лъ
ŕ (rь)рь
r (rъ)ръ

Ꙁа с҄имь прѣхождѫ къ повѣсти отъ грьчьскъ словєсъ боукъвахъ

Боукъви грьчьскъ словєсъ дѣлꙗ

Ꙁаѩтаꙗ иꙁ грьчьскаѥго ѩꙁꙑка словєса тъчьнѣ ꙗкожє грьчьскꙑ сѧ пишѫтъ · ꙁа иꙁѧтиѥмь словєсъ коньць и нѣколикъ двоѥбоукъвии ⁙ Ꙁьри тавлїѭ

ΑαАа
ΒβВв
ΓγГг
ΔδДд
ΕεЄє
ΖζꙀꙁ
ΗηИи
ΘθѲѳ
ΙιЇї
ΚκКк
ΛλЛл
ΜμМм
ΝνНн
ΞξѮѯ
ΟοОо
ΠπПп
ΡρРр
ΣσςСс
ΤτТт
ΥυѴѵ ѥгда сѫгласьникъ собоѭ авлꙗѥтъ · Ѷѷ ѥгда гласьникъ
ΦφФф
ΧχХх
ΨψѰѱ
ΩωѠѡ

Сѥмоу сѥ додати ноуждьно ѥстъ :

αιє
ειї
οιї
γγнг
γκнк
γχнх

Осѭдоу новꙑ боукъви сѫтъ :

  • Ѳѳ ꙗжє особъ грьчьскъ ꙁвѫкъ [θ] собоѭ авлꙗѥтъ · нъ и ꙗкожє [t] и [f] иꙁдрицати сѧ можєтъ
  • Фф ꙗжє грьчьскъ ꙁвѫкъ [f] собоѭ авлꙗѥтъ · ижє словѣньскоу ѩꙁꙑкоу щоуждь · нъ вьс҄ѣмъ дроугꙑимъ нꙑнꙗшьнѥмъ словѣньскомъ ѩꙁꙑкомъ добрѣ вѣдомъ ѥстъ
  • Її ꙗжє [i] ꙁначитъ
  • Ѡѡ ꙗжє [о] ꙁначитъ
  • Ѵѵ ꙗжє [v] ꙁначитъ
  • Ѷѷ ꙗжє особъ ꙁвѫкъ [ü] собоѭ авлꙗѥтъ · нъ и ꙗкожє [і] иꙁдрицати сѧ можєтъ
  • Ѯѯ ꙗжє таждє ꙗко кс ѥстъ
  • Ѱѱ ꙗжє таждє ꙗко пс ѥстъ

Ꙁаѩта словєса иꙁ дроугъ ѩꙁꙑкъ

С҄ьдє ю мъногъ особъ вєщь бꙑти можєтъ · на прикладъ двоѥбоукъвиѥ ⁖ к҄ь ⁖ нѣкотєрꙑихъ макєдоньскъ сѣмиинъ имєнъ коньць ⁖ Иовановик҄ь — Јовановиќ ⁖ ѥстъ ⁙ Пакꙑ тъкъмо рєкѫ : словѣньска гєѡграфїчьна имєна обꙑчьнѣ єтѷмологїчьнѣ прѣдаѭтъ сѧ · ѥгда личьна имєна фѡнитїчьнѣ прѣписꙑваѭтъ сѧ

Слово о боукъвахъ въ Юникода и вънѣщьнꙗ вида съмꙑслѣ

Вьсѩ боукъви ѩжє видомь грьчьскамъ или латꙑньскамъ боукъвамъ подобьнꙑ сѫтъ · на прикладъ а · ї · ѡ · ѵ и дроугꙑ · иꙁ климєнтовьскꙑѩ чѧсти Юникода бьранꙑ длъжьнꙑ сѫтъ · нє иꙁ латиньскꙑ или грьчьскꙑ !

Надъ боукъвами ї и ѷ вьсѥгда тъчиѥ ставимъ : ї да о боукъвє дєснꙑѩ чѧсти раꙁличаѥтъ сѧ · а ѷ — гласьника боукꙑ да от ѵ — сѫгласьника раꙁличаѥтъ сѧ ⁙ Боукꙑ І бєс тъчиꙗ нє ѥдино боукъвє "ꙑ" пишємъ · а такождє сѫставьнѣхъ боукъвахъ · ѥ · ю · ѩ · ѭ · идє авлꙗѥтъ аналогїѭ боукъвє "Ѵ" бєс тъчиꙗ въ сѫгласьника съмꙑслѣ ⁙ Бєс точиꙗ бо І (ꙗко Ѵѵ) аꙁъбоукъвьнѣ рѧдѣ ѥстъ

Боукъвь щ вьсѥгда въ словѣньскаѥго ѩꙁꙑка словѣхъ пишємъ · въ шт мѣсто

Вєликꙑ и малꙑ боукъви

 Сь раꙁдѣлъ ѥщє нє напьсанъ ѥстъ

🔥 Top keywords: Главьна страницаМѣсѧцьОукраинаДѣло:Bilgine-sor.jpgСловѣньскъ ѩꙁꙑкъПомощь:КаталогъЇллѷрїиска СловѣнїꙗДѣло:Free-Fire-Accounts.jpgВолховъ · градъБѣла РоусьСловѣньскоВикипєдїꙗРѡсїꙗДѣло:Babalynn.jpgХрїстїаньствоТоронтоМолдоваЄѵрѡпаПрьва свѣтьна воинаСѣвєрьна МакєдонїꙗРоусьскъ ѩꙁꙑкъАндораНидєрландꙑНѣмьчьскъ ѩꙁꙑкъЄгѷптъАнглїискъ ѩꙁꙑкъГрьциИсландъИꙁлѣвъ сѣмєнєВєлика БританїꙗISO 4217Нарочьна:ИсканиѥВатиканъСрьбїꙗКѷрїлловицаꙖпѡнїꙗМєждоусѣтьнъ имєнъ областии каталогъБєлгїѥНѣмьциХръватьскаВътора словѣньска аꙁъбоукꙑЛюбодѣꙗниѥПьсъЇспанїꙗЛєѡдръДѣло:Elizaveta Bem's Azbuka - Ч detail 02.jpgСвицєраꙀлатоАмєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ ДрьжавꙑТѷрциСоумьВодаСловѣньсци ѩꙁꙑциВодородъЛондонъКꙑѥвъПол҄ьскаРоумꙑнїꙗВиѥтнамъРоусьЛатвїꙗСрѣдинꙗнєЄѵрѡпьскъ съвѫꙁъОукраиньскъ ѩꙁꙑкъВрѣмѧБлѫдилищєАѵстрїꙗТалинъНарочьна:Послѣдьнѩ мѣнꙑОукраиньска Съвѣтьска Социалистичьска ДимократїꙗМѫжь съ тꙑлоуВївлїꙗБлѫдодѣꙗниѥФранкїꙗМоскꙑЇꙁдраил҄ьКатигорїꙗ:ХимїꙗАтомъМонакоКарпатьскословѣньскъ ѩꙁꙑкъПодъгорицаРєикꙗвикъЖєна съ врьхоуЧєшьскоКатигорїꙗ:Химїчьскꙑ стїхїѩISO 3166-1КанадаВавѷлѡнъАрєиАꙁѣрбаичанъѪгриБосна и ХєрсєговинаАнкѷраОꙁаскоуМадридъПланитаСловѣньска аꙁъбоукꙑБѣлъ Градъ · СрьбїиЄѵрѡ