ЦӀэ дэгъуэп

Jump to navigationJump to search

УзкIэупчIэрэ нэкIубгъом ыцIэр къуанчэ, е нэкIы, е бзэзэпыщэ е интервики гъэнэфагъэп.Мыхъущт символ агъэфедагъэнкIи мэхъу.

НэкӀубгъо шъхьаӀ-м егъэзэжь

Зыплъыхьэн меню