ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigationJump to search

ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᑦ ᑐᖅᑯᖅᓯᒪᔭᐃᑦ ᑕᐃᒪᙵᑦ ᓯᕗᓕᐅᖅᐹ ᑕᒡᕙ. ᐃᓄᒋᑦᑐᖅ ᖃᓂᙱᑕᕇᓕᐅᖅᐳᖅ ᑭᖑᓂᑦᑎᓐᓂ ᓱᖁᑎᒋᕚ ᑕᐃᒍᖅᐹ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ. ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᒐᓱᑦᑐᖅ ᐱᐅᓕᑦᓯᔨ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᐅᓂᒃᑳᕗᒃ ᒥᒃᓵᓂ ᐊᓂᕐᓂᐊᓗᒃ.

Navigation menu